sábado, 2 de enero de 2016

Despropòsit: Mestres d'educació infantil i primària podran ser Orientadors Educatius a Secundària

* Actualització 2 d'abril del 2016 al final 

Resumint-ho molt, per exercir de mestre (exerceix la docència a primària) cal tenir magisteri. I tot i que han tingut diferents modificacions les titulacions en magisteri i es preveuen més canvis sobre com ha de ser la formació del docent , al final, per ser mestre cal tenir la titulació correponent en magisteri.

Que es generi debat precisament sobre quina i com ha de ser la formació inicial i permanent del mestre és essencial. I més essencial encara que es prioritzi una formació pedagògica que sigui valorada i reconeguda. I que no acabi amb la titulació, si no que tingui continuitat al llarg de la professió docent. La formació és un dels aspectes que es recull en el Llibre Blanc de la professió docent no universitària , i Alberto del Pozo n'ha fet una primera lectura molt aclaridora al seu bloc, destacant aquest aspecte de la formació dels docents.
En Francesc Imbernon ha dedicat també molt recentment un article al Diari de l'Educació sobre els Reptes de la formació inicial del professorat: accés, docent i currículum. 
No sempre s'assumeixen les diferències que hi ha entre la formació docent a primària i a secundària i em sobta que totes les reformes, reflexions, replantejaments, etc. es pensen sempre per la formació que acaba amb una titulació en magisteri, però no en les formacions per a ser professor i exercir a secundària.
En la formació continúa val a dir que les diferencies es dilueixen i el que serveix per uns serveix també per d'altres i que per tant les reflexions i canvis sí que s'orienten cap als dos cossos docents.

Per a exercir a Secundaria cal ser , resumint molt, un especialista en la matèria ( una llicenciatura o grau en Matemàtiques per exemple, Història, etc) i una "acreditació" que certifica l'aptitud i coneixements pedagògics per a exercir.
Durant anys aquesta acreditació venia donada per l'anomenat CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica), un certificat que s'obtenia després d'un "curs" d'un any de durada. Segons el Reial Decret del 4 de juny de 1993, les especialitats de Psicologia i Pedagogia no necessitaven cursar-lo. 
Aquesta forma d'obtenir l'acreditació va canviar al curs del 2009-2010, deixant-se d'impartir el CAP i començant a exigir aquesta certificació d'aptitud pedagògica mitjançant el  Màster en formació del professorat d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes en l'especialitat que li correspongui,   d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Ara sí, un llicenciat en Psicologia o Pedagogia ( o titulació de Grau ) ha de cursar també el  Màster per tal de poder exercir com Orientador en un institut de Secundària (amb algunes excempcions en titulacions obtingudes abans el 2009). Cada especialitat de docència a Secundària té una combinació concreta de titulacions de llicenciatures o graus + el Màster. 
En aquesta aplicació del propi Departament d'Ensenyament (cliqueu enllaç) podeu comprovar com segons la titulació s'indica la necessitat de Màster (un cop accediu als resultats). Aquest és l'exemple per el cas que ens ocupa,  Psicologia (Pedagogia o Psicopedagogia) : 


I en aquesta altra aplicació (cliqueu enllaç) podeu comprovar com, per exercir i estar habilitat en la docència a Secundària en l'especialitat d' Orientació Educativa el Departament d'Ensenyament indica que cal cursar el Màster de Formació de Professorat Secundaria, en l'especialitat d'Orientació Educativa: 


Per exercir com Orientador Educatiu a un institut de secundària doncs cal ser titulat en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia i a més estar en posessió actualment del Màster en formació del professorat amb especialitat en Orientació Educativa. Molt es podria discutir si amb aquestes carreres cal acreditar una aptitud pedagògica però també és evident que només la carrera universitària no dona els coneixements que dona el Màster profesionalitzador, i que compta amb pràctiques en centres de secundària i coneixements específiquis de la professió docent a Secundària. 
El Màster, no acredita per exercir a primària com a mestre doncs, ja que com he dit, cal tenir la titulació de Magisteri.
El Pla Docent del Màster en formació del professorat té en compte els coneixements previs dels alumnes (psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs) per tal d'aplicar-los a l'institut, per ser professor en l'especialitat d'Orientació Educativa.

I , casi sense adonar-nos, tota aquesta coherència desapareix en un despropòsit que, permetrà que titulats en el Grau d'Educació Infantil  ( en aquesta pàgina de la UB podeu veure l'objectiu de la titulació, absolutament allunyada de la realitat a l'educació a Secundària) o en el Grau d'Educació Primària (per tant, parlavem d'infants de 3-4-5 anys a Infantil  i ara de 6 anys fins 12 anys) siguin també Orientadors Educatius a l'Educació Secundària. 

Les Universitats han fabricat la gran trampa, amb el vist-i-plau entenc del Departament d'Ensenyament autoritzant-ho: un titulat en Educació Infantil o Primària no pot cursar el Màster de Formació del Professorat Orientació Educativa, doncs cal ser Psicoleg, Pedagog o Psicopedagog. I això és així no per la "titulitis" que pateix el país, si no per els coneixements necessaris previs al Màster, per exercir adequadament la professió.
Quina és la trampa? La Universitat de Barcelona, la Universitat Autonoma i la Blanquerna ofereixen un Màster en Psicopedagogia. Fins aqui bé. Però totes tres (us he adjuntat captura de pantalla però si no es veu bé podeu consultar-ho a les webs de les universitats) indiquen que el Màster en Psicopedagogia és equivalent al Màster en Formació del Professorat en l'especialitat d'Orientació Educativa.

Si és equivalent, habilita directament per l'exercici de la professió a secundària.

El meu grau de perplexitat és enorme. Això és un cas d'intrusisme tan evident, que no sé amb quina raó pedagògica i professional s'ha dut a terme, ni com, els alumnes del Màster que provenen d'un magisteri d'infantil i primària s'endinsaran en l'Orientació Educativa a Secundària, en la realitat dels adolescents i el seu entorn, necessitats i objectius a Secundària.
Com a professional de l'Orientació Educativa comprenc les similituds amb matisos un cop acabat el Màster de Formació del Professorat entre psicolegs, pedagogs i psicopedagos. Però em veig molt lluny d'un graduat en educació infantil o primària. 
O el fet de ser Psicòloga amb el Màster de Formació Professorat Orientació Educativa m'habilita a mi professionalment per treballar en infants de 3 a 12 anys com a mestra??

Així doncs, per posar un exemple.... tal i com està disenyat actualment, una persona graduada en Magisteri amb menció en matemàtiques pot cursar el Màster en Psicopedagogia i podrà impartir l'especialitat de PSI (Orientació Educativa) a Secundària. Aquí teniu l'exemple a l'aplicatiu d'EnsenyamentI el més greu, la propia LOMCE en el seu article 94 permet aquesta barbaritat.

* Amb data 2 d'abril de 2016, comprovo que, després de l'actualització que el Departament d'Ensenyament ha fet de les titulacions per impartir ensenyaments, malhauradament tot segueix igual: