sábado, 24 de enero de 2015

Assignatura d'Economia als Instituts?


La LOMCE distribueix l'Educació Secundaria Obligatoria en dos cicles, el primer format pels tres primers cursos i un darrer curs que forma el segon cicle.
Hi ha un grup de matèries considerades troncals, que es repeteixen als dos primers cursos i també al tercer (triant al tercer unes matemàtiques aplicades o bé acadèmiques) i un grup d'assignatures considerades específiques i que poden canviar a cada curs, i que depenen de l'administració autonòmica i els propis centres educatius: aquí entraria el català o la música, però també la nova assignatura d'iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial.
Al segon cicle, que és només 4at d'ESO com deia al principi, els alumnes trien entre un curs més destinat al Batxillerat (ensenyaments acadèmics ) i un altre més destinat a la Formació Professional (ensenyaments aplicats).
En ambdos casos tornen a haver-hi assignatures troncals i d'altres específiques. Si trien l'opció encaminada als ensenyaments acadèmics, una de les assignatures específiques (optatives) que pot oferir el centre és Economia ( al mateix nivell que Llatí, Física i Quimica o Biologia i Geologia).

Podeu ampliar la informació sobre aquest aspecte de la LOMCE en el Decret publicat el 3 de gener del 2015 en aquest enllaç: Real Decreto 1105/2014, del 25 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato


Considero important, necessària, inclús imprescindible, l'assignatura d'economia entesa com a formació econòmico-financera a l'alumnat. Actualment, l'XTEC hi dedica un apartat de recursos (una mica desactualitzats o amb enllaços trencats però..) destinats a alumnes de Batxillerat.
I dic que ho considero important no necessàriament per aquesta malaltissa febre per fomentar l'emprenedoria sí o sí entesa únicament com a creació de negoci propi sigui imprescindible, si no per al famos i a la vegada imprescindible ensenyament de competències als alumnes.

Per experiència laboral, puc que el desconeixement del món econòmic-financer durant generacions i que s'ha anat traspassant de forma inconscient a les noves generacions ha contribuit (contribuit, no causat) moltes de les desgraciades situacions a la que moltes persones s'han vist abocades arran la crisi.
No llegir contractes emesos pel banc, notaris,financeres, etc o llegir-los sense entendre'ls han fet donar consentiment a compra-ventes de productes i bens que possiblement no s'haguessin fet, o acceptar condicions que segurament no s'haguessin acceptat. Tots podem pensar en exemples propers d'hipoteques amb interessos que no baixen, compres d'accions de Bankia,però també d'altres accions, adquisició de preferents, financeres amb les que mai es salda el deute, etc.
Però no només això: detecto encara una manca de coneixement de gestió domèstica dels diners, o inclús de gestió individual: També és necessaria una familiarització amb els termes econòmico-financers sabent exactament què és i què implica cada cosa i en què es diferencia cada una : ingrés, reintegrament, transferència, rebut... dipòsit, fons, etc... com funciona una assegurança, una targeta, com demanar un crèdit... com funciona la borsa...

Però NO.
El que avui he llegit m'ha indignat. He trobat aquesta notícia publicada a la web d'un nou institut de Girona: Aquí teniu l'enllaç
Primer: estem parlant d'alumnes de 1erESO, alumnes de 12 anys que comencen a l'institut. Entenc que és una assignatura optativa, la persona que signa l'article a la web com a professora d'economia n'és a més la directora del centre.
Està segura que ensenyar com funciona la borsa és el que necessiten els nens i nenes de 12 anys? Està segura que l'assessor de Renta4 els hi ha explicat en dos sessions les diferents teories que expliquen d'una forma més estadista com preveure les fluctuacions de les cotitzacions o de forma més qualitativa com pot comportar-se una empresa a la borsa? que els hi ha dit com les noticies econòmiques condicionen els preus, i a la inversa? com es regeix per la demanda i oferta i com els preus de les opcions i futurs ho condicionen tot? I com sobretot, hi ha el factor sort, i sorpresa absolutament incalculable. I com a la borsa, només s'hi pot jugar el que hi estem disposats a perdre?
Segon: No és important, però perquè aquesta publicitat i interès de Renta4 a fer la xerrada? Intueixo una clara captació de clients, no entenc que un centre públic es presti a això.
Tercer: Especular. No m'ho podia creure. La Directora del centre educatiu, professora d'economia considera remarcable que (cito textualment) "durant un mes aproximadament, aquests joves inversors es dedicaran a especular a l’aula i a casa"
Especular és comprar o vendre pensant que ens podrem aprofitar d'una fluctuació en el preu.... tots sabem què és especular. Això és el que han de fer amb 12 anys, i a més, això és el que han de fer a casa? especular amb el preu de les compres vendres a borsa?

No és aquesta l'economia que jo vull als instituts.
Aquesta economia només els hi ensenyarà què: uns hauran guanyat diners amb la seua cartera ficticia, però tampoc sabran exactament per què. D'altres hauran perdut, sense saber tampoc molt bé per què. Només que han perdut i ho han fet malament. Establirà un ranking, sí sí, molt divertit. Un ranking que un dia podrà convertir-se en diners de veritat. A competir, a triumfar o perdre.Com una partida online de poker. I el que és pitjor, seguirem contribuint a crear una excletxa tant o més important que la digital, l'escletxa economico-financera.


Si parlessim d'alumnes de 4at d'ESO o Batxillerat encara... però tot i així, si estigués jo a classe, la cartera financera seria de tota l'aula. I no estaria només formada per accions de borsa, si no per una diversificació. Tindria en compte quins diners no ens podem gastar per què els necessitem per les despeses fixes que hauriem calculat i a la borsa només treballariem amb els beneficis de les inversions en d'altres productes financers. Per què també tindriem dipòsits amb rendabilitats fixes i d'altres indexades, fons d'inversió més o menys variables, etfs, o assegurances d'estalvi. Tindriem també un préstec que hauriem après a demanar i calcular-ne la quantitat total d'endeutament sobre allò que puc i calculo (sense especular) que podré pagar, i parlariem de com haurem de tributar tot això quan fem la declaració de la renda. No, no és complicat. Però ben explicat, a l'edat que toca, i de forma progressiva, com tot coneixement, ensenyat des de la competència a través dels continguts, amb andamiatge i aprenentatge significatiu s'arribaria a assolir. 

Espero que aquest institut rectifiqui i que aquest post serveixi per a que d'altres considerin i reconsiderin l'economia a les seves aules.